“wasebet ka wakosonu’’: Australia okwaa ng’wono ne nyithindo mosebed kirocho ratichgi eyor bedo e achiel.

Written by on October 22, 2018

Prme Minister ma Australia Scott Morrison

Gi Odalo Fred

Prime Minister ma Australia Scott Morrison ogolo andiko makende mar kwa ng’wono ne jogo duto mosebed kirocho ratichgi eyor bedo e achiel, kowacho ni piny mar Australia ema osebedo kakoso keto mise makare mar chungo wach makamaa.

Ote onogo nochiw e lwasi mar kuyo ahinya kabende ogolo twak mare eod bura makono, twak manegeto kwayo ng’wono ne ji 15,000 duto mosebed kirocho ratichgi eyor bedo e achiel.

Marisson omedoni gin kaka piny owacho wigi kuot matamre gi nono kwom koso kawo ondamo mager nejogo duto mosebedo karocho ratich dhano, ahinya ahinya to jogo mabedo e achiel gi nyithindo. Bende oyango historia marach mar pinyonogo kowacho ni oseyangore ni gisebedo kagiumo masira makamaa mosebedo kadhinyime e sikunde bwora, kanise mathoth, klepe mag tuko kata sports clubs kaachiel kod kwonde konyo nyithindo makiye kata orphanages.

Ng’wono makamaa biromana tok kamison moro manyinge Royal Commission chiwo lipot mayango kaka ratich nyithindo osebed kirocho kwonde mopogore opogore yoo Australia kono.

Prime Minister Morrison okwa ng’ono ne nyithindo, jonyuol, jogo oporo kata whistle blowers, gi ji duto mosebed girocho ratichgi eyor bedo e achiel. Ekinde manochiwo twak makamaa e od bura, jood bura duto ochung malo kendo ling’ thii kwom thwolo matin eparo jogo mosewito ngimagi eyorno mar bedo e achiel mochuno kata bembo ekind mamoko.

Migao mopogore opogore yoo Australia kono bende osewuok oko mar kwa ng’wono kalure gi wechego mag rocho ratich nyithindo. Kalure gi lipot manogol gi Royal Commission yangoni  ekind higa mar 1950 nyaka 2010, atamalo 7 mar jodolo mag Catholics yoo Australia iseyo mokalo kwom rocho ratich nyithindo kendo umo wechego mar neno ni okokawnegi kum moramora.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


SKY 106.1 FM

Mil Polo

Current track
TITLE
ARTIST