36 Year Old Man Murdered by Cousins and Uncle in Bondo

Written by on September 9, 2020

 Obila e boma ma Bondo sub- county ochako Timo nonro ewi nek Mar jagomoro majahigni 36 e gwenge mag Sianga e Nyang’oma sub location midhiambo manyoro.

 Jagono moyang ni Peter Opiyo Jalang’o ne owito ngimane bang ka ne ogoye kod owetene mabathe kaachiel kod nergi e lweny Mar laro lowo.

 Kaluore kod jalup ruoth ma Uyawi sub location Migosi Joshua Ougo, jalno ne Rik odhi monjo owetene mabathego e dala nergi miluongoni John Nyakora ka omanore kod gige lweny.

 Jalup ruothno bende neoleroni ekinde ma owetene netemo gengre negipodho kuome kendo inge gi teko ma opodho piny kendo ne oyang Ni osetho bang chopo kode e osiptal ma Uyawi sub county hospital.

Migosi Ougo kaneyango wachno ne omedoni jagono osegabedo kamonjo jogo kaluore Koda loo Moro koluoni ringrene oter e kar kano ringre jomotho ma Bondo sub county hospital Mortuary kakoro irito timone bero.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


SKY 106.1 FM

Mil Polo

Current track
TITLE
ARTIST