Bwok bang yudo rech motho modhuro kaleo ewi pii Nam lolwe kuno

Written by on February 1, 2021

Jolupo e dhowedhe mantie e Chula ma Oyamo mayudore e sub county ma Bondo koro nikoda bwok bang yudo rech motho modhuro kaleo ewi pii Nam lolwe kuno.

Kaotelnegi kod Migosi Ochieng Owino, giseneno rech motho modhuro kalewo e odira mokadhoni Gino makoro oolo luoro kuomgi Kaka jolupo nimar okgingeyo gimanyalo miyo Mano otimre.

 Migosi Owino ne olerone Radio sky Ni negikao rechgo kendo dhogi nomoko no-no nimar negitieko dakika  matin kende to gitow Gino magichich Ni nyalobedo ni nitiere kwiri e pii kuno.

Owino kuom Mano okwayo piny owacho Mondo owuog oko mapiyo Mondo gitim nonro ewi gimadikel tho ma apoya mar rechgo kendo okony jogo machamo rech.

Bende omedoni owinjore kaw rechgo mapiyo piyo Kaka nyalore kendo otimnegi nonro matut Mondo oyang kaponi nitie kwiri e pii Nam lolwe kuno kata ooyo.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


SKY 106.1 FM

Mil Polo

Current track
TITLE
ARTIST